پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  تصويبنامه راجع به تبديل محل قره آغاج به شهر

  اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 11/12/1372 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 34 ـ 3 ـ 1/22748 مورخ 23/11/1372 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
  محل قره آغاج مركز بخش چاريماق در استان آذربايجان شرقي به عنوان شهر شناخته شده و در محل مذكور شهرداري تأسيس شود.

  ‌[امضاء]

  اين تصويبنامه در تاريخ 7/1/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
  معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي  DOURAN Portal V3.9.8.211

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0