پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 3 شهريور 1398

فهرست اصلی


تاریخ تاسیس شهرداری قره آغاج

تصويبنامه راجع به تبديل محل قره آغاج به شهر

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 11/12/1372 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 34 ـ 3 ـ 1/22748 مورخ 23/11/1372 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
محل قره آغاج مركز بخش چاريماق در استان آذربايجان شرقي به عنوان شهر شناخته شده و در محل مذكور شهرداري تأسيس شود.

‌[امضاء]

اين تصويبنامه در تاريخ 7/1/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبيDOURAN Portal V3.9.8.211

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8