پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

فهرست اصلی


تاریخ تاسیس شهرداری قره آغاج

تصويبنامه راجع به تبديل محل قره آغاج به شهر

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 11/12/1372 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 34 ـ 3 ـ 1/22748 مورخ 23/11/1372 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
محل قره آغاج مركز بخش چاريماق در استان آذربايجان شرقي به عنوان شهر شناخته شده و در محل مذكور شهرداري تأسيس شود.

‌[امضاء]

اين تصويبنامه در تاريخ 7/1/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبيDOURAN Portal V3.9.8.211

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8