پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 17 تير 1399

فهرست اصلی


ارتفاعات شهرستان

موقعيت طبيعي شهرستان كوهستاني است و اين منطقه در بطن خود به فلات كوچكي مي ماند كه از اطراف به كوههاي بلند و بعضاً واحدهاي منفرد كوهستاني در شمال و شمال غرب و همچنين قلل مرتفع فلات جنوبي ( كوههاي تخت سليمان ) به هم پيوسته است كه پيوستن اين عوامل منطقه را به صورت چاله اي بسته كه تنها به شرق و دره قزل اوزن باز مي شود ، درآورده است .

مهمترين ارتفاعات و كوههاي شهرستان عبارتند از :

قوزوچي داغ 2162 متر

آغ داغ 2003 متر

اوچ مازو 2488 متر

اكوزداغ 2431 متر

اربط داغ 2834 متر

گل دامن 2630 متر

خاله اوشاقي 2730 متر

گنبد داغ 2035 متر

چراغ مردان 2167 متر

اين ارتفاعات مانند ديواري منطقه را در ميان گرفته اند .

توده هاي كوهستاني اين منطقه اغلب منشاء رسوبي دارند و داراي ساختماني نسبتاً جوان هستند . اما در بعضي از كوهها سنگهايي كه منشاء آتشفشاني داشته باشند نيز مشاهده گرديده است كه حاكي از فعاليت هاي احتمالي آتشفشان ها در دوران هاي گذشته اين منطقه مي باشد .


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8